Innovation and Entrepreneurship for Fragile Communities in Europe
Научете повече

Основни цели

U

Да се идентифицират уязвимите общности

в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности

Да се установят несъответствията в уменията

и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности

Да се проведат обучения за ментори в общностите

и да се организират пилотни обучителни семинари за членовете на уязвимите общности, които имат за цел да ги подпомогнат в придобиването на компетенции, полезни за решаване на техните практически проблеми и по този начин стимулират цялостното развитие на общностите

Да се разпространят ползите от проекта сред други региони

и държави, с оглед максимизиране на положителните ефекти от усилията на проектните партньори в подкрепа на развитието на уязвимите общности в Европа

INTERFACE

Целта на проект INTERFACE е да подпомогне уязвимите общности в Европа в намирането на иновативни и предприемачески подходи за решаване на техните проблеми. Уязвимите общности са общности в градски и селски райони, които изпитват устойчиви затруднения в своето развитие от демографско, икономическо и социално естество – проблем, който се е превърнал в приоритет на политиката във всички Европейски страни.

Свържете се с нас

Byggdastofnun, Icelandic Regional Development Institute
kristjan@byggdastofnun.is
www.byggdastofnun.is

Изпращане на съобщението


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.