Проектът

Целта на проект INTERFACE е да подпомогне уязвимите общности в Европа в намирането на иновативни и предприемачески подходи за решаване на техните проблеми. Уязвимите общности са общности в градски и селски райони, които изпитват устойчиви затруднения в своето развитие от демографско, икономическо и социално естество – проблем, който се е превърнал в обект на политиката във всички Европейски страни.

Подходът, свързан с адресиране проблемите на т.нар. уязвими общности се заражда в Исландия, където се прилага отдолу-нагоре в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активират наличните ресурси в общностите, чрез стартиране на инициативи с участието на ментори и обучители, които да позволят на членовете на общностите да намерят иновативни и предприемачески решения за подобряване на тяхната жизнена среда.

Проект INTERFACE надгражда над обучителната програма и материали, разработени по проект „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони“ (FIERE). Тези материали са доразвити в рамките на проект INTERFACE, като партньорите разработиха и реализираха дългосрочна програма за обучение на членове на общността и представители на местните власти.

Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE е върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.