Резултати

По време на изпълнението на проект  INTERFACE, партньорите постигнаха следните основни резултати:

Анализ на несъответствията в уменията

Направен е преглед на настоящата ситуация и сравнителен анализ на нуждите от обучение между и в партньорските държави, съществуващите канали за подкрепа и състоянието на участващите в проекта уязвими общности, както и техните идеи и виждания за бъдещото им развитие.

 

INTERFACE Обучителна програма за ментори в уязвимите общности

Съдържа методология за подкрепа и обучение / менторство за овластяване на уязвими общности.

 

  • Обучителна програма за ментори в уязвимите общности:

ENBGEL – ISIT

Пилотно обучение на ментори и провеждане на обучителни семинари в уязвимите общности

Изпитване на обучителната програма по проект INTERFACE, включително провеждане на  семинари в уязвимите общности. В края на пилотното обучение е изготвен Доклад за оценка на въздействието върху политиките, съдържащ заключения и препоръки, насочени към управляващите.

 

Преглед на изпълнението на проекта и  Доклад за оценка на въздействието върху политиките

INTERFACE Обучителна платформа

Интерактивна платформа за фасилитатори и ментори в уязвимите общности и обучителни ресурси за представяне на анализа на несъответствията в уменията, обучителната програма по проект INTERFACE и детайлно описание на проведените семинари в уязвимите общности.

 

Научете още