Παραδοτέα

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, οι εταίροι υλοποίησαν τα ακόλουθα παραδοτέα:

Ανάλυση Έλλειψης Ικανοτήτων

Καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και συγκρίνει τις ανάγκες ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες, την υφιστάμενη υποστήριξη και τα δημογραφικά στοιχεία των εύθραυστων κοινοτήτων που συμμετέχουν, καθώς και τις ιδέες και τις προβλέψεις τους για μελλοντική ανάπτυξη.

 

Εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος INTERFACE για τους καθοδηγητές κοινοτήτων

Περιλαμβάνει το σχετικό υποστηρικτικό υλικό και την εκπαιδευτική μεθοδολογία για την ενίσχυση των εύθραυστων κοινοτήτων.

 

  • Εκπαιδευτικό Πακέτο για Καθοδηγητές Εύθραυστων Κοινοτήτων:

ΑΓΓΒΓΕΛΙΣΙΤ

Πιλοτική εκπαίδευση καθοδηγητών κοινοτήτων και διοργάνωση εργαστηρίων στις κοινότητες

Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος INTERFACE, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης κοινοτικών εργαστηρίων. Στο τέλος της πιλοτικής εκπαίδευσης θα εκπονηθεί η Έκθεση Αξιολόγησης των Επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει συμπεράσματα και συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

 

Επισκόπηση εφαρμογής του έργου και  Έκθεση Αξιολόγησης των Επιπτώσεων

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Προγράμματος INTERFACE

Μια διαδραστική πλατφόρμα για τους διευκολυντές και τους καθοδηγητές κοινοτήτων και ένα Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Πακέτο όπου παρουσιάζεται η Ανάλυση Έλλειψης Ικανοτήτων, το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος INTERFACE και μια βήμα προς βήμα περιγραφή των κοινοτικών εργαστηρίων.

 

Μάθετε περισσότερα